Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală

Registrul Artelor Spectacolului
Registrul Artelor Spectacolului

Registrul artelor spectacolului, denumit în continuare Registrul, constituie documentul de evidență în care sunt înscrise instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și persoanele fizice titulare ale atestatului de impresar artistic și persoanele juridice de drept privat care au obținut avizul de impresar artistic

Documente înscriere Instituții de spectacole care își impresariază propriile producții artistice

Menționăm că această secțiune este dedicată înscrierii sau reînscrierii de mențiuni Instituții de spectacole care își impresariază propriile producții artistice în Registrul Artelor Spectacolului. 

(1) În vederea desfășurării activității de impresariat artistic, persoanele fizice sau juridice române de drept public ori de drept privat trebuie să fie atestate, respectiv avizate, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.

(2) Instituțiile de spectacole sau concerte care desfășoară activități de impresariere a propriilor producții artistice nu se supun procedurii de avizare reglementate de
prezenta ordonanță.

(3) Instituțiile de spectacole sau concerte prevăzute la alin. (2) au obligația să prevadă distinct această activitate în propriile regulamente de organizare și funcționare și să se înscrie în Registru.(la 20-12-2007, Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. (sursă: OG Nr.21/2007 Articolul 25, Capitolul VI).

Documente necesare înscriere/reînscriere:

 1. cererea pentru reînscrierea în Registru secțiunea impresari artistici - Instituții de spectacole care își impresariază propriile producții artistice - se completează online   Accesați formularul de înscriere în Registru - la acest formular se atașează documentele de mai jos. Fișierele transmise trebuie să aibă una din extensiile jpg, zip sau pdf, iar limita maximă de încărcare fișiere este de 7MB;
 2. atestatul/atestatele de impresar artistic (ale reprezentantului persoanei juridice avizate și ale celorlalți impresari angajați la respectiva organizație) – copie certificată (cf. cu originalul și semnătura titularului); Atestarea persoanelor fizice, precum şi avizarea persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, se fac, la propunerea Comisiei pentru Atestare și Avizare în Domeniul Impresariatului Artistic (CAADIA), de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.
 3. actul constitutiv şi/sau a statutul, după caz, şi orice acte modificatoare legale ale acestora;
 4. avizul de impresariat artistic;
 5. certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi ultimul certificat constatator eliberat de acesta, la data depunerii cererii, dacă au apărut modificări faţă de actul constitutiv iniţial sau, după caz, dovadă înscrierii în Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor și certificatul de înregistrare fiscală a asociaţiei/fundaţiei - copie legalizată;
 6. certificatul de atestare fiscală;
 7. certificat de cazier fiscal;
 8. contractele de muncă/asociere ale impresarilor angajaţi sau asociaţi, după caz -copie certificată cu ştampila şi semnătura angajatorului cu menţiunea „conform cu originalul”;
 9. atestatele persoanei/persoanelor și cazierele judiciar și fiscal ale persoanei fizice/persoanelor fizice atestate reprezentante PJ;
 10. raport al activităţilor de impresariat desfăşurate de la data obţinerii avizului și declaraţia pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor legale referitoare la falsul în declaraţii, a reprezentantului persoanei juridice privind veridicitatea informaţiilor cuprinse în raportul activităţilor -   se descarcă aici;
 11. copie după actul de identitate.

Toate documentele transmise trebuie certificate „conform cu originalul”, semnate și ștampilate pe colțul din dreapta jos de către reprezentantul organizației. Fișierele transmise trebuie să aibă una din extensiile jpg, zip sau pdf, iar limita maximă de încărcare fișiere este de 7MB.

Tarif operațiuni Registru:
 • Evaluare dosar în vederea înscrierii: 200 lei;
 • Înscriere/Reînscriere în Registru Instituții de spectacole care își impresariază propriile producții artistice 200 lei;
 • Emitere certificat de înscriere în Registru: 50 lei;
 • Efectuarea de mențiuni în Registru: 50 lei/mențiune.

Plata tarifului se face DOAR după evaluarea dosarului și se poate efectua, pe baza facturii primite, prin mandat poştal sau ordin de plată în contul INCFC: RO69TREZ70020G331700XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, cod fiscal 4631721, INCFC: Bdul Unirii Nr. 22, corp B, etaj 2, sector 3, Bucureşti. Menționați pe OP ”pentru înscriere în RAS”.

 

INCFC

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), aflat în subordinea Ministerului Culturii, este singurul institut național care are ca obiective studierea, cercetarea și furnizarea de date statistice pentru domeniul culturii, precum și formarea continuă a celor care aleg o carieră în sectorul ocupațional cultură.

Adresa

Adresa: Bd. Unirii, nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 București (în incinta Ministerului Culturii - intrarea din Bd. Mircea Vodă)

Telefon: 021 891 91 03
Fax: 021 311 63 31
E-mail: 
https://www.culturadata.ro