Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală

Registrul Artelor Spectacolului
Registrul Artelor Spectacolului

Registrul artelor spectacolului, denumit în continuare Registrul, constituie documentul de evidență în care sunt înscrise instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și persoanele fizice titulare ale atestatului de impresar artistic și persoanele juridice de drept privat care au obținut avizul de impresar artistic

Documente înscriere companii

Companiile de spectacole sau concerte sunt persoane juridice de drept privat, indiferent de forma de constituire şi organizare, care realizează şi prezintă producţii artistice.

OG 21/2007 art. 9 alin.(2) prevede obligativitatea înscrierii în Registrul artelor spectacolului a companiilor de spectacole sau concerte existente la data intrării în vigoare a Legii 353/2007 de aprobare a prezentei ordonanțe, precum și a celor nou-înființate.
 
Potrivit prevederilor art. 13 din Ordinul ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional nr. 2323/2009, pentru înscrierea în Registru a unei organizații la secţiunea „Companii de spectacole sau concerte” este necesar ca reprezentantul mandatat al companiei să transmită la compartimentul de specialitate al INCFC următoarele documente: 
 1. cererea pentru înscrierea în Registru secțiunea companii de spectacole sau concerte, se completează online,   Accesați formularul de înscriere în Registru, la acest formular se atașează documentele din prezenta listă. Fișierele transmise trebuie să aibă una din extensiile jpg, zip sau pdf, iar limita maximă de încărcare fișiere este de 7MB;
 2. actul constitutiv şi/sau statutul, după caz, şi orice alte acte legale modificatoare ale acestora, din care să reiasă obiectivele și principalele activități (Conform CAEN Rev.2: secțiunea R – Activități de spectacole, culturale și recreative, 9001, 9002, 9004, 9321, 9329);
 3. certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi ultimul certificat constatator eliberat de acesta, la data depunerii cererii, dacă au apărut modificări faţă de actul constitutiv iniţial sau, după caz, dovada și hotărârea judecătoarească privind înscrierea în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor;
 4. codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare în registrul comerțului sau certificatul de înregistrare fiscală în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor,
 5. contractul de mandat al directorului/directorului general al companiei, președintelui asociației/ fundației, după caz;
 6. documente din care să rezulte numele şi prenumele persoanelor care reprezintă compania, precum şi limitele puterilor conferite;
 7. actul juridic/actele juridice referitoare la titlul cu care deţine şi/sau utilizează sediul în care funcţionează compania, adresa filialelor sau a sucursalelor, după caz;
 8. descrierea (tehnică) a sediului şi a altor facilităţi deţinute/aflate în administrare (săli, ateliere, spații de depozitare, alte spații utilizate);
 9. regulamentul de organizare şi funcţionare a companiei, după caz;
 10. actul de identitate al reprezentantului persoanei juridice care solicită înscrierea;
 11. copie/copii după certificatul/certificatele de absolvire a programului de formare profesională pentru ocupaţia organizator spectacole, cu menţiunea „copie conform cu originalul” - dacă acestea există;
 12. se transmite, ulterior evaluării dosarului, pe email - dovada efectuării plăţii tarifului legal pentru înscrierea în Registru şi eliberarea certificatului de înscriere.

Toate documentele transmise trebuie certificate „conform cu originalul”, semnate și ștampilate pe colțul din dreapta jos de către reprezentantul organizației. 

Tarife de înscriere în Registru:
 • Evaluare dosar în vederea înscrierii companiei de spectacole sau concerte: 200 lei;
 • Înscriere companiei de spectacole sau concerte: 200 lei;
 • Emitere certificat de înscriere în Registru: 50 lei.

Tariful total al operaţiunilor derulate în vederea înscrierii în Registru potrivit prevederilor din Ordinul ministrului culturii pentru companii de spectacole sau concerte este de 450 lei.

Efectuarea de mențiuni în Registru: 50 lei/mențiune

Plata tarifului se face DOAR după evaluarea dosarului și se poate efectua, pe baza facturii primite, prin mandat poştal sau ordin de plată în contul INCFC: RO69TREZ70020G331700XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, cod fiscal 4631721, INCFC: Bdul Unirii Nr. 22, corp B, etaj 2, sector 3, Bucureşti. Menționați pe OP ”pentru înscriere în RAS”.

INCFC

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), aflat în subordinea Ministerului Culturii, este singurul institut național care are ca obiective studierea, cercetarea și furnizarea de date statistice pentru domeniul culturii, precum și formarea continuă a celor care aleg o carieră în sectorul ocupațional cultură.

Adresa

Adresa: Bd. Unirii, nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 București (în incinta Ministerului Culturii - intrarea din Bd. Mircea Vodă)

Telefon: 021 891 91 03
Fax: 021 311 63 31
E-mail: 
https://www.culturadata.ro