Legislație în domeniu

Potrivit prevederilor art. 27, alin 5 din Ordonanţa nr. 21/2007:
  • Instituţiile de spectacole sau concerte deja existente, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în subordinea cărora funcţionează vor face demersurile necesare pentru înscrierea în Registru, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional nr. 2323/2009;
  • pentru instituţiile de spectacole sau concerte nou-înfiinţate autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în subordinea cărora funcţionează vor face demersurile necesare pentru înscrierea în registru în termen de 60 de zile de la data înfiinţării.
Potrivit prevederilor art. 27 alin. 6 din Ordonanţa nr. 21/2007:
  • Companiile de spectacole sau concerte deja existente vor face demersurile necesare pentru înscrierea în Registru, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii, cultelor  şi patrimoniului naţional nr. 2323/2009;
  • companiile de spectacole sau concerte nou-înfiinţate vor face demersurile necesare pentru înscrierea în registru, în termen de 60 de zile de la data înfiinţării.
Potrivit dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 

privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007, respectiv:
“Art. 8 […]
(2) Încadrarea instituţiilor de spectacole sau concerte existente în categoriile prevăzute la art. 5-7 se face prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorităţii administraţiei publice locale ori centrale în subordinea căreia funcţionează.
(3) Înfiinţarea de noi instituţii de spectacole sau concerte şi încadrarea acestora în categoriile prevăzute la art. 5-7 se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale care le înfiinţează, după caz.
(4) Schimbarea încadrării se face la cererea instituţiei sau la propunerea ordonatorului principal de credite, prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorităţii administraţiei publice locale ori centrale în subordinea căreia funcţionează.
(5) Hotărârile consiliilor locale sau judeţene prevăzute la alin.  2 - 4  se adoptă cu votul a două treimi din numărul total de consilieri.
(6) Hotărârile sau, după caz, ordinele prevăzute la alin. 2 - 4 pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.”

Prerogativa solicitării înregistrării unei instituţii publice de spectacole sau concerte în Registrul artelor spectacolului aparţine autorităţii, și anume ordonatorului principal de credite, care poate iniţia demersurile necesare pentru instituţiile subordonate ce funcţionează sub incidenţa dispoziţiilor legale precizate.

Precizăm că neîndeplinirea demersurilor pentru înscrierea în Registru în termenele legale constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Legislație în domeniul artelor spectacolului