Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală

CAADIA
Comisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic
În vederea desfăşurării activităţii de impresariat artistic, persoanele fizice sau juridice române de drept public ori de drept privat trebuie să fie atestate, respectiv avizate, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe (OG nr. 21/2007 art. 24 alin. 1)

Atestarea persoanelor fizice, precum şi avizarea persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, se fac, la propunerea Comisiei pentru Atestare și Avizare în Domeniul Impresariatului Artistic (CAADIA), de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.

Înscriere CAADIA persoane juridice

În vederea desfăşurării activităţii de impresariat artistic, persoanele juridice române de drept public or de drept privat trebuie să fie avizate, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe (OG nr. 21/2007 art. 24 alin 1).

Avizarea persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, se fac, la propunerea Comisiei pentru Atestare și Avizare în Domeniul Impresariatului Artistic (CAADIA), de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.

CAADIA este un organism de specialitate, fără personalitate juridică, care se organizează trimestrial şi funcţionează în cadrul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală.

Comisia de Atestare şi Avizare în domeniul Impresariatului Artistic
a) verifică, pe bază de test scris şi interviu, cunoştinţele solicitanţilor, persoane fizice, în domeniul organizării şi funcţionării instituţiilor şi companiilor de spectacole şi concerte, precum şi al activităţii de impresariat, al dreptului de autor şi drepturilor conexe, dreptului civil şi dreptului comercial;
b) verifică pe bază de interviu solicitanţii, persoane juridice, care au depus documentaţia pentru avizare.

Dosarele de înscriere se transmit online și trebuie să conţină umătoarele documente:

  •   Cerere persoană juridică - se completează online în perioada de înscriere la acest formular se atașează documentele de mai jos. Fișierele transmise trebuie să aibă una din extensiile jpg, zip sau pdf , iar limita maximă de încărcare fișiere este de 7MB;
  •   Copie autolegalizată a actului de înfiinţare (act constitutiv, statut, certificat constatator cu 7490 – alte activități profesionale științifice și tehnice n.c.a.), care să conţină activitatea de impresariat artistic conform codului CAEN 2008 Rev2 - clasa 7490 – alte activități profesionale științifice și tehnice n.c.a;
  •   Copie legalizată (la notar) a certificatului de înmatriculare în Registrul Comerţului sau, după caz, a certificatului de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor;
  •   Certificat de cazier fiscal cod document 504 - pentru persoană juridică (firma care urmează a se utiliza) se ridică de la ANAF - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a localităţii respective;
  •   Dovada calităţii de asociat sau angajat - copie contract de angajare;
  •   Copia Atestatului de Impresar artistic, cazier juridic şi cazier fiscal persoana fizică deținătoare Atestat – reprezentanta firmei ce urmează a obține avizul în comisie;
  •   Copie după OP/chitanţa de achitare a tarifului de participare la evaluare și înscriere în RAS 850 lei (650 lei EVALUARE REPREZENTANT în vederea obținerii AVIZULUI în domeniul impresariatului artistului și 200 lei înscriere în RAS - secțiunea impresari artistici - persoane juridice), cont INCFC, RO69TREZ70020G331700XXXX deschis la trezoreria Municipiului București, cod fiscal 4631721.
Notă: toate documentele sunt obligatorii și se transmit online!

Autolegalizare înseamnă că pe fiecare pagină apare sintagma conform cu originalul și semnătura reprezentantului persoanei juridice, eventual și ștampila;

Plata se face pe baza facturii emise conform datelor furnizate pe formularul de înscriere și se confirmă prin documentul de efectuare a acesteia (OP, mandat poștal) și la serviciu financiar - contabil al INCFC.

Persoanele fizice care solicită participarea la evaluarea din trimestrul respectiv, în vederea obținerii atestatului de impresar artistic, pot participa simultan și la evaluarea ca reprezentant persoană juridică, în vederea obținerii avizului în domeniul impresariatului artistic. În acest caz se depune și dosarul persoanei juridice conform celor menționate mai sus!

Notă: ULTIMA ZI DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR ESTE cu 10 zile înainte de examenul de evaluare planificat în trimestrul respectiv!

INCFC

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), aflat în subordinea Ministerului Culturii, este singurul institut național care are ca obiective studierea, cercetarea și furnizarea de date statistice pentru domeniul culturii, precum și formarea continuă a celor care aleg o carieră în sectorul ocupațional cultură.

Adresa

Adresa: Bd. Unirii, nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 București (în incinta Ministerului Culturii - intrarea din Bd. Mircea Vodă)

Telefon: 021 891 91 03
Fax: 021 311 63 31
E-mail: 
https://www.culturadata.ro